Interpelacje, którym nadano bieg: 55 interpelacji

Lp. Tytuł Numer
1. w sprawie budowy obwodnicy Marek 1162
2. w sprawie planowanych zmian organizacyjnych, konsolidacyjnych i restrukturyzacyjnych w PGE Dystrybucja SA, w tym łączenia niektórych rejonów energetycznych 2567
3. w sprawie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca “Mazowsze” 2779
4. w sprawie kontraktów menedżerskich z członkami zarządów spółek powołanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zgodnie z ustawą o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 3110
5. w sprawie planowanego zakupu okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP 4533
6. w sprawie Warszawskiej Opery Kameralnej 5491
7. w sprawie stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów ustawy o systemie oświaty, dotyczących ustalania wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych 5492
8. w sprawie planowanego zakupu okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP 11547
9. w sprawie kontraktowania przez NFZ świadczeń medycznych w podmiotach leczniczych, w tym w Szpitalu Powiatowym w Wołominie 12291
10. w sprawie interpretacji niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 17039
11. w sprawie przedstawienia interpretacji przepisów dotyczących niektórych przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych 19228
12. w sprawie prac nad ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym 19229
13. w sprawie niezgodnej z prawem decyzji Komendanta Głównego Policji dotyczącej funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji 20055
14. w sprawie planowanego zakupu okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej RP 20515
15. w sprawie stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów ustawy o systemie oświaty w zakresie dotowania szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych na podstawie art. 90 oraz art. 80 tej ustawy 20516
16. w sprawie ograniczania obywatelom dostępu do świadczeń zdrowotnych na przykładzie Szpitala Powiatowego w Wołominie 20843
17. w sprawie sytuacji mieszkańców osiedla Garden Plaza w Ząbkach 22133
18. w sprawie nieuzasadnionej rozbieżności w ochronie prawnej pomiędzy świadkami przestępstwa, a świadkami wykroczenia 22429
19. w sprawie planu budowy jednolitej europejskiej sieci infrastruktury 22430
20. w sprawie nienależytego zabezpieczenia i ochrony Ministerstwa Gospodarki 22862
21. w sprawie możliwości zaistnienia nieregulowanego lobbingu w procesie tworzenia prawa 22863
22. w sprawie tzw. deregulacji zawodu archeologa 23156
23. w sprawie aktywizacji byłych pracowników PGR 24120
24. w sprawie możliwości ratyfikacji przez Polskę konwencji międzynarodowych dotyczących bezpaństwowców 24121
25. w sprawie rozszerzenia możliwości sprzedaży żywności lokalnej z pierwszej ręki, od rolników i innych małych rodzinnych wytwórców żywności 24249
26. w sprawie sytuacji w Polskim Holdingu Nieruchomości SA 24250
27. w sprawie przypadków cofania pozwolenia na posiadanie broni palnej do celów sportowych 24251
28. w sprawie konsekwencji zmiany operatora pocztowego świadczącego usługi dla sądownictwa i prokuratury 24756
29. w sprawie pilotażowego programu “Partnerstwo dla pracy” 24757
30. w sprawie procesu tworzenia nowej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół 25293
31. w sprawie wprowadzenia w 2009 r. nowej podstawy programowej dla szkół 25294
32. w sprawie niedofinansowania jednostek samorządu terytorialnego przy realizacji zadań zleconych 25295
33. w sprawie ulg podatkowych dla sklepów wielkopowierzchniowych 25296
34. w sprawie ustalania wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych 26672
35. w sprawie władz Polskiego Holdingu Nieruchomości SA 27152
36. w sprawie nieprawidłowości występujących w Polskim Holdingu Nieruchomości SA 27153
37. w sprawie udostępnienia informacji z kontroli Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z 2002 r. 27154
38. w sprawie zmian kadrowych w Komendzie Powiatowej Policji w Wołominie i podległych jej komisariatach 27155
39. w sprawie obwodnicy miejscowości Kołbiel 27156
40. w sprawie przepisów dotyczących funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 27820
41. w sprawie opublikowania raportu Zespołu ds. realizacji na terenie Mazowsza Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS 27821
42. w sprawie Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie 27822
43. w sprawie możliwych nieuzasadnionych podwyżek energii cieplnej w wyniku wadliwego funkcjonowania ustawy Prawo energetyczne 28361
44. w sprawie problemów podróżnych na odcinku kolejowym Łódź – Warszawa 28362
45. w sprawie Panteonu Bohaterów Narodowych 28363
46. w sprawie dotacji przyznawanych Liceum Ogólnokształcącemu Niepublicznemu Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie 28642
47. w sprawie wsparcia finansowego dla edukacji młodzieży polskiego pochodzenia 28643
48. w sprawie likwidacji klas wstępnych w liceach ogólnokształcących oraz tworzenia gimnazjalnych klas dwujęzycznych z językiem wykładowym innym aniżeli język angielski 28830
49. w sprawie TVP Polonia 29750
50. w sprawie terminu uruchomienia II linii metra w Warszawie 30238
51. w sprawie niezrozumiałej i nieracjonalnej likwidacji Instytutu Reumatologii im. prof. Eleonory Reicher w Warszawie na rzecz Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji 31634
52. w sprawie działalności Komisji Nadzoru Finansowego 32244
53. w sprawie działalności Urzędu Dozoru Technicznego 33209
54. w sprawie funkcjonowania składowiska odpadów Radiowo 33210
55. w sprawie zamiaru likwidacji Oddziału Celnego w Błoniu 34109

Zapytania, którym nadano bieg: 8 zapytań

Lp. Tytuł Numer
1. w sprawie umorzenia śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Pruszkowie dotyczącego przywłaszczenia narzędzi i maszyn budowlanych w Ożarowie Mazowieckim 6067
2. w sprawie odmowy przyjęcia przez Policję zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w Ożarowie Mazowieckim 6068
3. w sprawie posterunków energetycznych znajdujących się na terenie pow. wołomińskiego 6133
4. w sprawie procedury rozwodowej powiązanej z zezwoleniem na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 6134
5. w sprawie wydania zgody na osiedlenie się na terytorium Polski 6135
6. w sprawie protokołu z kontroli Komendy Powiatowej Policji w Wołominie 6269
7. w sprawie działań spółki PKP Nieruchomości SA w Tłuszczu 8508
8. w sprawie działań Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej w Warszawie 8576

Pytania w sprawach bieżących: 6 pytań

Lp. Tytuł Numer
1. w sprawie powodu odłożenia w czasie realizacji niektórych odcinków dróg uwzględnionych w “Programie budowy dróg krajowych na lata 2008-2012”, przedstawienia aktualnego stanu przygotowań do ich realizacji oraz określenia realnej daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji tych kluczowych dla rozwoju wschodniej części naszego kraju inwestycji drogowych 24
2. w sprawie patologii w Policji pod rządami Komendanta Głównego Marka Działoszyńskiego i braku reakcji na ten stan rzeczy ze strony Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza 444
3. w sprawie przygotowania służb państwowych do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom organizowanych w Warszawie i innych miastach Polski obchodów Święta Niepodległości w dniach 10 i 11 listopada 2013 r., w kontekście rozpoczynającej się 11 listopada br. w Warszawie 19. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz powodów przywrócenia czasowej kontroli na granicach Polski z krajami UE i wydania zarządzenia Prezesa Rady Ministrów ws. użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji w dniach 11 i 22 listopada 2013 r. 523
4. w sprawie przejęcia nadzoru właścicielskiego przez MSW nad spółką Skarbu Państwa Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych SA 588
5. w sprawie bezczynności organów konstytucyjnych państwa w sprawie wyświetlania na stronach internetowych przeglądarki www.google.pl reklam klinik zagranicznych zachęcających do przeprowadzenia w nich aborcji 638
6. w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą “Budowa centralnego odcinka drugiej linii metra w Warszawie” 785